Arenguvestluse läbiviimise kord

Prindi

Kinnitatud
Direktori kk nr. 56
10.01.05

 

I Sissejuhatus

 

Koolis on õppe-kasvatustöö läbiviimisel oluline koht eetiliste tõekspidamiste kujundamisel, st inimväärikuse, isikuvabaduse ja enesemääramisõiguse austamist. Kasvatustegevust viiakse ellu teadlikult eeskujul põhinevate tegevuste kaudu ja tihedalt seotud õpetamis ja õppimistegevustega. Kõik see on suunatud õpitulemuste saavutamisele, kus õpilane on oma arengu eest vastutav ja aktiivne pool ning teeb koostööd teda õpetavate pedagoogidega.

Õpilase arengu toetamise tingimus on:

 • õpilase vabatahtlikkus

 • õpilase teadlik nõusolek

Õpilase arengu edendamiseks kasutab kool mitmesuguseid tegevusi:

 • individuaalsele tööle suunatud õppemeetodid

 • õpirühmale (suurem, väiksem) suunatud meetodid

 • juhendamine ja nõustamine individuaalselt ja grupis

Arengu lähtekohaks on preventiivsed-ennetavad tegevused, et ära hoida arengukriise. Keegi ei saa lahendada probleeme teiste eest, seda peab ise tegema.

Miks arenguvestlus?

 1. toetada õpilase arengut nendes kohtades, mida õpilane oluliseks peab

 2. suhted paranevad

 3. õpilase ja lapsevanema hoiak kooli suhtes muutub positiivsemaks

Teiste inimeste mõjutamine saab toimuda ainult suhtlemisel ning suhetele orienteeritud keskkonnas. Seda toetavad:

 • õpilaskeskne õpetamine, et aidata kaasa isiksuse kujunemisele

 • õpetaja ja õpilase vaheline usaldus, mis parandab suhteid

 • vastastikune mõistmine, hoolivus ja heatahtlikkus

Kool lähtub veendumusest:

 • iga laps tahab koolis hästi toime tulla ning olla tubli

 • iga laps tahab olla viisakas ja suhelda õpetajatega

 • iga laps tahab, et teda märgatakse, temast hoolitakse ning teda aidatakse, kui abi vajab

 • suhtlemine on oluline igale inimesele

Arenguvestlus annab klassijuhatajale võimaluse õpilase arengu igakülgseks toetamiseks, õpimotivatsiooni kujundamiseks, kooli ja kodu koostöö edendamiseks.

 

 

II Üldsätted

 

 1. Arenguvestluse läbiviimise kord koosneb kolmest osast:

 • üldsätted

 • läbiviimise reeglid

 • vormid

 1. Arenguvestlus loob võimaluse süsteemse ja personaalse kontakti loomiseks iga õpilase ja lapsevanemaga

 2. Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele ja suurendama õpilase õpitahet

  1. arenguvestlus on regulaarne

  2. arenguvestluse läbiviimist kergendab eneseanalüüsi/küsitlusleht

  3. arenguvestluse ajal arutatakse õpilase tulevikuplaane, pädevuste omandamise võimalusi ja edaspidiseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks

 3. Arenguvestlus on kasvatusprotsessi oluline osa, mille kaugem eesmärk on:

 1. intelligentse inimese kasvatamine, kes oskab:

 • mõista ennast, kujundada ja tõsta enesehinnangut

 • võtta vastutust inimsuhete eest

 • tuleb toime reaalses keskkonnas

 • oskab leida probleemidele lahendusi

 • olla avatud

 • oskab tasakaalustada emotsioone

 1. õppekavas sätestatud pädevuste saavutamine

 2. eelolevaks perioodiks eesmärkide seadmine ja plaani koostamine

5. Lähieesmärgid on:

 1. luua ja hoida häid suhteid õpilaste ja lapsevanematega

 2. ennetada probleeme, mis võivad tekkida lapse arngus

 3. juhendada/nõustada õpilast ja lapsevanemat õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkonnas

 4. suunata õpilast analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevusi

 5. õpetada vastutama ja jälgima õppetööd lähtuvalt eesmärkidest

 6. nõustada ja õpetada tegema valikuid edasisel haridusteel

 7. saada tagasisidet õpilase arengu toetamiseks ja jälgimiseks

 

6. Arenguvestluse eesmärgid sõnastatakse kokkuleppel õpilase ja lapsevanemaga, nende saavutamine peab olema jälgitav ja mõõdetav

 

7. Vastava soovi korral on klassijuhataja kohustatud juhendama õpilast ja lapsevanemat õppimise, õpetamise ja kasvatamise küsimustes

 

8. Õpilase eneseanalüüsi/küsitluse tulemused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu kolmandatele isikutele avaldamiseks

 

9. Arenguvestlus ei mõjuta õpilase hindeid

 

 

III Arenguvestluse läbiviimise reeglid

 

 1. Arenguvestlused viiakse regulaarselt läbi kord aastas

 2. Arenguvestlus toimub eneseanalüüsi põhjal, mis on koostatud lähtuvalt õppe-kasvatuslikest eesmärkidest

 3. Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja. Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped. Õpilase lahkumisel koolist kehtivad kõik konfidentsiaalsuse nõuded

 4. Klassijuhataja valikul kasutatakse I, II ja III kooliastme õpilaste omapärale kohandatud küsimustikke arvestades ühtlasi individuaalset eripära

 5. Klassijuhataja annab õpilasele ja lapsevanemale eneseanalüüsi/küsitluse lehe kaks nädalat enne vestluse toimumist

 6. Viis päeva enne vestluse toimumist tagastab õpilane eneseanalüüsi, lapsevanem küsitluslehe, et klassijuhataja saaks sellega tutvuda ja koostada vestluse kava:

  1. arenguvestluse temaatika, kestvus, eesmärk

  2. õpilase püüdluste tunnustamine

  3. positiivse väljatoomine

  4. põhjendamine ja selgitamine, kus õpilane näeb arenguruumi

  5. probleemile vastuvõetava lahenduse leidmine

  6. tegevusplaani koostamine

  7. kokkuleppe saavutamine ja fikseerimine aruandelehel

 

 1. Arenguvestluse aruanne kinnitatakse õpilase, õpetaja ja lapsevanema allkirjaga

 2. Õpilase eneseanalüüsi leht tagastatakse õpilasele, koopiat sellest ei tehta

 3. Arenguvestlus viiakse läbi privaatses ruumis, mis on mugav ja kus puuduvad võimalikud segajad

 4. Kooli ruumide lahtioleku ja kasutamise kell 16.00-19.00 tagab vastav töötaja direktori korralduse alusel

 5. Lapsevanemaga toimub vestlus õpilase eneseanalüüsi alusel, mille kaudu selgub, kuidas lapsevanem näeb oma lapse arengut ning kuidas klassijuhataja saab selles osas kaasa aidata

 6. Arenguvestlus dokumenteeritakse arenguvestluse aruandes, mis täidetakse arenguvestluse käigus

 7. Lapsevanemale saadetakse arenguvestluseks kirjalik kutse, mis on informatiivne ja konkreetne

 8. Saavutatud kokkulepete alusel toimuvad vajadusel järeltegevused: täiendav vestlus, juhendamine, kokkulepete korrigeerimine, saavutatu hindamine

 9. Arenguvestluse protsessi koordineerib ja vastutab nende toimumise eest direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal

 10. Vastutus kõikide protseduurireeglite täitmise eest lasub klassijuhatajal

 11. Arenguvestluse protseduuris ja tingimustes on võimalik teha muudatusi, mis hakkavad kehtima uuest õppeaastast

Viimati uuendatud ( 08.09.2009 17.18 )